Đánh Giá Bài Viết

Hỏi: Trình tự thực hiện hợp đồng PPP như thế nào?

Đáp:

Trình tự thực hiện dự án tùy thuộc vào nhóm của dự án. Các dự án theo hợp đồng PPP được chia thành 4 nhóm: nhóm dự án quan trọng quốc gia, nhóm A, nhóm B, nhóm C. Quy định chi tiết mỗi nhóm được ghi nhận tại “phụ lục 1 – Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình” thuộc Nghị định về quản lý đầu tư xây dựng số 59/2015/NĐ-CP.

  • Đối với các dự án quan trọng quốc gia, các dự án nhóm A, B thực hiện theo quy trình sau đây:
  • Lập, thẩm định, phê quyệt và công bố dự án.
  • Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.
  • Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán và kí kết thỏa thuận đầu tư, hợp đồng dự án.
  • Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp dự án.
  • Triển khai thực hiện dự án
  • Đối với các dự án nhóm C sau khi thực hiện các bước kể trên thì tiến hành quyết toán và chuyển giao công trình.