Chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 2019

Phúc đáp công văn về việc đánh giá chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp: 1. Về đánh giá chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp: Chính sách miễn, giảm thuế...

Công văn về mã Biểu thuế nhập khẩu thực hiện theo Hiệp định Đối...

Ý kiến của Tổng cục Hải quan về việc mã Biểu thuế NK thực hiện theo Hiệp định CPTPP. 1. Ngày 09/7/2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 4470/TCHQ-TXNK về việc thực hiện...

Hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu năm 2019

Giải đáp thắc mắc về chính sách thuế nhà thầu năm 2019: - Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ...

ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ TÀI NGUYÊN

Thuế tài nguyên là một loại thuế điều tiết thu nhập về hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Vậy những đối tượng nào phải chịu thuế tài nguyên?...

Công văn về xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu trong nước chưa sản...

Ý kiến về vướng mắc trong việc xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu: 1. Về việc khai bổ sung và xử lý tiền thuế nộp thừa Căn cứ điểm C khoản 11 Điều 16 Luật...

Vướng mắc chính sách thuế TNCN đối với khoản trợ cấp mất việc làm...

Căn cứ Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012 quy định về...

Chính sách thuế đối với việc thực hiện trích khấu hao tài sản cố...

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định...

Chính sách thuế đối nhà thầu đối với lãi tiền gửi ngân hàng và...

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu...

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI ĐỐI VỚI...

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017; Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều...

Luật thuế bảo vệ môi trường

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thuế...

Bài Viết Liên Quan