Quy định về ký hiệu mẫu số hóa đơn giá trị gia tăng 2019

Theo phụ lục 1 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014: Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn cụ thể như sau: Tên loại hoá đơn: Hoá đơn giá trị gia...

Công văn năm 2019 về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với...

Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng như sau: “2. Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối...

Cách xác định thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử từ 05/11/2019

Thông tư 66/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành vừa qua đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung nổi bật về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Theo đó, quy định cách xác...

Công văn năm 2019 về chứng từ thanh toán ủy quyền cho bên thứ...

Ý kiến của Tổng cục thuế về chứng từ thanh toán ủy quyền cho bên thứ ba. 1. Tại mục 2 khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung...

Công văn về chính sách hoàn thuế GTGT 2019

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội; khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của...

Công văn về chính sách thuế và hóa đơn 2019

1. Căn cứ Điều 15 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ: “Điều 15. Lập hóa đơn 1. Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa...

Công văn năm 2019 về chính sách thuế GTGT

Ý kiến của Tổng cục thuế về chính sách thuế: 1. Tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 04/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng...

Công văn về hoàn thuế GTGT năm 2019

Ý kiến của Tổng cục thuế về kiến nghị về việc hoàn thuế GTGT: Tại Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 Luật thuế giá trị...

Công văn về thuế GTGT 2019

Tại Khoản 6 Điều 5, Khoản 1 Điều 7 Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2013) quy định: - Khoản 6 Điều 6: “Điều 5. Đối tượng không chịu thuế … 6....

Công văn về thuế thu nhập doanh nghiệp và GTGT đối với phần mềm...

Trả lời công văn hỏi về chính sách thuế đối với lập trình website: Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều...

Bài Viết Liên Quan