Xác định thuế TNDN, thuế TNCN của chi phí tư vấn thuế TNCN cho...

Ngày 06 tháng 12 năm 2017, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 79003/CT-TTHT hướng dẫn về cách xác định thuế TNDN, thuế TNCN đối với chi phí tư vấn...

Chỉnh sửa các quy định về thuế TNDN và thuế TNCN trong Thông tư...

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ...

Xác định thu nhập chịu thuế TNDN từ chênh lệch tỷ giá 2019

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế...

Chi phí thuê nhà cho người nước ngoài có là chi phí được trừ...

Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC: Các khoản chi phí được trừ Trừ các khỏan chi không được trừ nêu tại Khoản 2...

Hạch toán tiền truy thu thuế, phạt nộp chậm thuế TNDN 2019

Hạch toán tiền phạt, tiền chậm nộp thuế, vi phạm hành chính Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC: -  Các khoản chi không được trừ khi tính...

Xác định nơi nộp thuế TNDN 2019

Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: Xác định nơi nộp thuế TNDN -  Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. -  Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản...

Chi phí chuyển nhượng bất động sản được trừ khi tính thuế TNDN 2019

Chi phí chuyển nhượng BĐS được trừ được quy định tại Điểm b2, Khoản 1, Điều 17, Thông tư 78/2014/TT-BTC, bao gồm: Giá vốn của đất chuyển quyền được xác định phù hợp...

Chi phí khấu hao TSCĐ bị loại khi quyết toán thuế TNDN 2019

Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC, Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC, các khoản chi phí khấu hao dưới đâu không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Tài sản cố định...

Một số lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2019

Chi phí được trừ và không được trừ a) Công văn số 911/BTC-CST ngày 23/01/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chi phí được trừ đối với hàng hóa bị mất cắp trong...

Ưu đãi thuế TNDN 2019

Trả lời về chính sách thuế, chính sách ưu đãi thuế TNDN: Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh...

Bài Viết Liên Quan