Lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2019

Chi phí được trừ và không được trừ a) Công văn số 911/BTC-CST ngày 23/01/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chi phí được trừ đối với hàng hóa bị mất cắp trong...

Công văn năm 2019 về hướng dẫn chính sách thuế khi sáp nhập doanh...

Ý kiến về chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp:  Căn cứ Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định như sau: “Điều 195. Sáp nhập doanh nghiệp 1. Một hoặc một số...

Công văn về chính sách thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn...

Trả lời câu hỏi về chính sách thuế với hoạt động chuyển nhượng vốn: Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ...

Công văn về thuế thu nhập doanh nghiệp và GTGT đối với phần mềm...

Trả lời công văn hỏi về chính sách thuế đối với lập trình website: Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều...

Công văn về khoản chi phí được công ty mẹ trả thay 2019

Trả lời công văn về chính sách thuế đối với chi phí được chi trả hộ có hóa đơn GTGT. Căn cứ khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa...

Công văn về kê khai thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh...

Ngày 23/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp và có hiệu...

Công văn hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu 2019

Trả lời và giải đáp những vướng mắc về chính sách thuế nhà thầu: Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với...

Cách hạch toán tiền truy thu thuế – phạt nộp chậm thuế

Hướng dẫn cách hạch toán tiền truy thu thuế và phạt nộp chậm thuế Cách hạch toán tiền thuế truy thu thêm Phản ánh thuế TNDN phải nộp ghi: Nợ TK 8211 - Chi phí thuế...

Xác định thuế TNDN, thuế TNCN của chi phí tư vấn thuế TNCN cho...

Ngày 06 tháng 12 năm 2017, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 79003/CT-TTHT hướng dẫn về cách xác định thuế TNDN, thuế TNCN đối với chi phí tư vấn...

Chỉnh sửa các quy định về thuế TNDN và thuế TNCN trong Thông tư...

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ...

Bài Viết Liên Quan