Tiền lãi vay có phải nộp thuế TNCN 2019

Tiền lãi vay có phải nộp thuế TNCN?  Theo điểm a Khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn như sau: "3. Thu nhập từ đầu tư vốn Thu nhập từ đầu tư vốn là...

Xử lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN bị lập sai 2019

Khi chứng từ khấu trừ thuế bị lập sai, không ít kế toán viên còn bối rối trong cách xử lý. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý khi lập...

Phụ cấp tiền điện thoại có tính thuế TNCN 2019

Theo điểm 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm: Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại,...

Xác định thuế TNDN, thuế TNCN của chi phí tư vấn thuế TNCN cho...

Ngày 06 tháng 12 năm 2017, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 79003/CT-TTHT hướng dẫn về cách xác định thuế TNDN, thuế TNCN đối với chi phí tư vấn...

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019

Ý kiến về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN: Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính như sau: + Tại Khoản 1, Điều 1 quy định về việc xác định cá nhân...

Công văn về giảm trừ gia cảnh, giảm trừ bản thân, giảm trừ người...

Trả lời câu hỏi về chính sách thuế, về giảm trừ gia cảnh, giảm trừ bản thân, giảm trừ người phụ thuộc: Căn cứ Khoản 1, Điều 9 Thông tư số Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013...

Công văn về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập...

Trả lời công văn hỏi về  hỏi về khấu trừ thuế TNCN đối với tiền tích lũy mua bảo hiểm không bắt buộc (bảo hiểm nhân thọ). Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ...

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất theo vùng mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động khi làm việc. Không giống như mức lương cơ bản, lương tối thiểu theo vùng không...

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với cá nhân làm việc ở...

Giải thích vướng mắc về việc xử lý áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (Hiệp định) đối với cá nhân (bao gồm Trưởng đại diện và nhân viên người nước ngoài)...

Thuế TNCN đối với tiền lương làm thêm giờ

Căn cứ Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: + Tại Điều 97 tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban...

Bài Viết Liên Quan