Tiền lãi vay có phải nộp thuế TNCN 2019

Tiền lãi vay có phải nộp thuế TNCN?  Theo điểm a Khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn như sau: "3. Thu nhập từ đầu tư vốn Thu nhập từ đầu tư vốn là...

Xử lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN bị lập sai 2019

Khi chứng từ khấu trừ thuế bị lập sai, không ít kế toán viên còn bối rối trong cách xử lý. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý khi lập...

Phụ cấp tiền điện thoại có tính thuế TNCN 2019

Theo điểm 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm: Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại,...

Mẫu kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn-...

Nghiệp vụ mua bán hàng hóa sẽ được thống kê, ghi chép đầy đủ trên hóa đơn mua bán hàng hóa, trong trường hợp không có hóa đơn mua hàng, DN sẽ sử dụng...

Nghị định 146/2017/NĐ-CP chỉnh sửa, thay đổi các quy định về thuế GTGT và...

Ngày 15 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và...

Mức thuế suất thuế TNDN áp dụng cho các đối tượng Doanh Nghiệp như...

Hỏi: Mức thuế suất thuế TNDN áp dụng cho các đối tượng Doanh Nghiệp như thế nào?   Đáp: Mức thuế suất chung cho các Doanh Nghiệp là 22% và từ ngày 01/01/2016 là 20% (Không áp...

Xác định thuế TNDN, thuế TNCN của chi phí tư vấn thuế TNCN cho...

Ngày 06 tháng 12 năm 2017, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 79003/CT-TTHT hướng dẫn về cách xác định thuế TNDN, thuế TNCN đối với chi phí tư vấn...

Chỉnh sửa các quy định về thuế TNDN và thuế TNCN trong Thông tư...

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ...

Xác định thu nhập chịu thuế TNDN từ chênh lệch tỷ giá 2019

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế...

Chi phí thuê nhà cho người nước ngoài có là chi phí được trừ...

Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC: Các khoản chi phí được trừ Trừ các khỏan chi không được trừ nêu tại Khoản 2...

Bài Viết Liên Quan