Ngày 03 tháng 4 năm 2018, Cục thuế Thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 1159/CT-TTHT hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Theo đó:

Nguyên tắc: Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (BĐS) thì giá tính thuế GTGT là giá chuyển nhượng BĐS trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT. Cách tính giá đất được trừ để tính thuế GTGT thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC.

Trường hợp công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định, sau đó chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân khác:

  • Nếu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất cao hơn giá nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (giá đất được trừ) thì giá tính thuế GTGT là giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trừ (-) giá đất được trừ.
  • Căn cứ vào giá tính thuế đất và thuế suất GTGT, Công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.