Căn cứ vào các quy định, khi doanh nghiệp thanh lý tài sản cố định cần chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ sau:

 • Thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ
 • Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ
 • Quyết định thanh lý TSCĐ
 • Bản kiểm kê tài sản cố định
 • Bản đánh giá lại TSCĐ
 • Biên bản thanh lý TSCĐ
 • Hợp đồng kinh tế bán TSCĐ được thanh lý
 • Hóa đơn bán TSCĐ
 • Biên bản giao nhận TSCĐ
 • Biên bản hủy TSCĐ
 • Thanh lý hợp đồng kinh tế bán TSCĐ

Chú ý: Khi thanh lý TSCĐ thì DN phải xuất trình hóa đơn.