Câu hỏi: Thủ tục đổi tên công ty và người đại diện như thế nào? Công ty tôi là công ty TNHH MTV

Trả lời:

 1. Về thủ tục đổi tên công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Theo quy định tại nghị định Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp, thủ tục đổi tên công ty được áp dụng như nhau cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:

 • Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế).
 • Tên dự kiến thay đổi.
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định này phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Bước 2: Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

Lưu ý: Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

 1. Về thủ tục thay đổi người đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Khi muốn thay đổi người đại diện của công ty, công ty cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ để gửi đến phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm những nội dung sau:
  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế).
  • Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định về các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.
  • Họ, tên và chữ ký của một trong những cá nhân sau:
   • Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân.
   • Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.