Đánh Giá Bài Viết

Dưới đây là các trường hợp cần cấp lại sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế, cụ thể:

1. Cấp lại, đổi thẻ BHYT

a. Người tham gia

– Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1 – TS)

– Đối với người được hưởng quyền lợi cao hơn: giấy tờ chứng minh theo phụ lục 03

b. Doanh nghiệp

– Bảng kê thông tin (mẫu D01 – TS)

c. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1 – TS)

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH

a. Người tham gia

– Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1 – TS)

b. Doanh nghiệp

– Bảng kê thông tin (mẫu D01 – TS)

c. Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

4. Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH

– Cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1 – TS)

– Hồ sơ kèm theo (mục 1,2 phụ lục 01)

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5. Thời hạn giải quyết

a. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tê, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH; sổ BHXH do mất, hỏng, cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ:

– Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

– Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết

– Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

b. Cấp lại, đổi thẻ BHYT:

– Trường hợp không thay đổi thông tin: trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

– Trường hợp thay đổi thông tin: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định