Đánh Giá Bài Viết

Ngày 16/7/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quyết định 888/QĐ-BHXH sửa đổi quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017. Theo đó nổi bật một số điểm như sau:

Địa điểm đóng BHXH được sửa đổi:

Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại Công ty mẹ (bổ sung trường hợp chi nhánh có thể đóng tại Công ty mẹ).

Sửa đổi, bổ sung một số phụ lục, biểu mẫu về BHXH, BHYT quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH

  • Sửa đổi, bổ sung phụ lục 01- Các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp, ghi, điều chỉnh sổ BHXH
  • Sửa đổi, bổ sung phụ lục 03- Các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp lại, ghi, điều chỉnh thẻ BHYT
  • Sửa đổi, bổ sung nội dung hướng dẫn khai tại Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.