Đánh Giá Bài Viết

Ngày 23/08/2018 Nghị định 108/2018/ NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, theo đó sẽ có một số thay đổi bắt đầu từ ngày 10/10/2018 về việc đăng ký doanh nghiệp cụ thể như sau:

  • Quy định bổ sung: Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

(Theo khoản 4, Điều 4 – Nghị định 108/2018/NĐ-CP)

  • Quy định bổ sung: Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Và thay đổi từ “người thành lập doanh nghiệp” thành “người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

(Theo điều 11 – Nghị định 108/2018/NĐ-CP)

  • Trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, không yêu cầu phải nộp bản sao Điều lệ hoặc tương đương khác của chủ sở hữu công ty trong trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức. 

(Theo khoản 6, Điều 25 – Nghị định 108/2018/NĐ-CP)

  • Quy định bổ sung quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Theo đó, hồ sơ gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ khác tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trong 2 ngày làm việc. 

 (Điều 25 – Nghị định 108/2018/NĐ-CP)

  • Bỏ quy định Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh 

(Khoản 2, Điều 33 – Nghị định 108/2018/NĐ-CP)

  • Quy định sửa đổi: Trường hợp thông báo mẫu con dấu đã được đăng tải lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì thông báo về đăng tải thông tin lần trước đó không còn hiệu lực. Về trường hợp thực hiện mẫu dấu qua mạng online, doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ bản giấy đến phòng đăng ký kinh doanh 

(Khoản 6 – Điều 34 – Nghị định 108/2018/NĐ-CP)

  • Sửa đổi về thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp 

(Theo Điều 44 – Nghị định 108/2018/NĐ-CP)

+ Quyết định, biên bản họp trong trường hợp Đại hội đồng thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn, không cần nêu những nội dung được sửa trong điều lệ
+  Trong trường hợp giảm vốn điều lệ, thông báo không cần kèm theo báo cáo tài chính tại kỳ gần nhất.
+  Trường hợp nghị quyết, quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ đã được thông qua hợp pháp mà có thành viên bị chết, mất tích, ở tù hoặc mất năng lực hành vi dân dự, từ chối ký vào danh sách cổ đông, thành viên thì không cần chữ ký của những người đó.

  • Sửa đổi trong thay đổi thông tin thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên 

(Điều 45 – Nghị định 108/2018/NĐ-CP):

+ Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên không cần phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ.

+ Thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập công ty cổ phần, doanh nghiệp chỉ cần thông báo thay dổi thông tin cổ đông sáng lập trong trường hợp: cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ mới thành toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua. Cổ đông chưa thanh toán thì sẽ bị xóa khỏi danh sách cổ đông sáng lập và thời gian để thực hiện thông báo này là 30 ngày kể từ ngày kết thúc thanh toán.

(Điều 51 – Nghị định 108/2018/NĐ-CP)