Đánh Giá Bài Viết

Câu hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp có phải xin dự án đầu tư? 

Trả lời:

Theo Luật Đầu tư 2015, quy định về việc thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

 1. Các dự án đầu tư bắt buộc phải đăng ký đầu tư gồm:
 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Tổ chức kinh tế đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau:
  • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.
  • Có tổ chức kinh tế nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.
  • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

2. Các dự án đầu tư khác không phải thực hiện thủ tục đầu tư bao gồm

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước.
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thực hiện đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tỏ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC không thuộc một trong các trường hợp phải thực hiện thủ tục đầu tư ở trên.
 • Dự án đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Như vậy, đối với việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế, nhà đầu tư sẽ chỉ phải xin dự án đầu tư trong trường hợp tỷ lệ vốn góp của mình trong tổ chức lớn hơn 51%. Còn nếu dưới mức trên, nhà đầu tư nước ngoài không cần tiến hành thủ tục này.