Ngày 15 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP
ngày 12 tháng 02 năm 2015.

 

Các nội dung của Nghị định này bao gồm:

 1. Sửa đổi, bổ sung các quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT đối
  với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế
  biến thành sản phẩm khác.

2. Sửa đổi, bổ sung các quy định về hoàn thuế GTGT, theo đó:

 • Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa nhập khẩu sau đó
  xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất
  khẩu ra nước ngoài, có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ
  300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý;
 • Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT đối với trường hợp
  hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó
  không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo
  quy định của pháp luật về hải quan.

3. Sửa đổi, bổ sung các quy định về các khoản chi không được trừ khi xác
định thu nhập chịu thuế TNDN, theo đó:

 • Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT đối với trường hợp
  hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó
  không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo
  quy định của pháp luật về hải quan.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.