Hỏi: Mức thuế suất thuế TNDN áp dụng cho các đối tượng Doanh Nghiệp như thế nào?

 

Đáp:

  1. Mức thuế suất chung cho các Doanh Nghiệp là 22% và từ ngày 01/01/2016 là 20% (Không áp dụng cho các trường hợp được ưu đãi về thuế).
  2. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%.

Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp của năm trước liền kề.

  1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50%. Đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, căn cứ vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ, Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đối với các mỏ tài nguyên bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm áp dụng thuế suất là 50%, trường hợp các mỏ có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. (địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặt biệt khó khăn được quy định tại danh mục đính kèm Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN). 

Bên cạnh đó, còn có các đối tượng được áp dụng mức thuế suất ưu đãi có thời hạn và không thời hạn, phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh, địa bàn kinh doanh và các yếu tố đặc thù khác.

Xem thêm: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu?