Theo điều 7, 9, 11, 12 Thông tư 10/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 176/2016/TT-BTC quy định mức xử phạt mất hóa đơn cụ thể như sau:

 

 1. Mức phạt mất hóa đơn bán hàng mua của cơ quan thuế
 • Không xử phạt: Nếu làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập được khai báo thuế trong vòng 5 ngày.
 • Phạt cảnh cáo: Nếu hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo thuế từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10 và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tính tiết giảm nhẹ thì phạt 6.000.000 đồng.
 • Phạt từ 6.000.000 đến 8.000.000 đồng: nếu mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khau báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10.

 

 1. Mất hóa đơn GTGT đặt in chưa làm thông báo phát hành hóa đơn
 • Không xử phạt: Nếu khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày, kể từ ngày mất, cháy, hỏng.
 • Phạt cảnh cáo: nếu khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10, kể từ ngày mất và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt.
 • Phạt từ 6.000.000 đến 18.000.000: nếu khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kể từ ngày mất, cháy, hỏng.

 

 1. Mức phạt mất hóa đơn GTGT đầu ra đã thông báo phát hành:
 • Phạt cảnh cáo: Nếu người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ (người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho các hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ).
 • Phạt từ 4.000.000 đến 8.000.000: Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặ hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ.

Lưu ý: nếu làm mất, cháy, hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng (tức là mất liên 1, liên 3… liên lưu nội bộ), trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật và kế toán:  Từ 5.000.000 đến 10.000.000