Thông báo đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư...

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó có thay đổi bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng...

Chiết khấu thương mại và cách hạch toán

Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC: 1. Chiết khấu thương mại là gì? o Chiết khấu thương mại phải trả là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng...

Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp

Chi phí sản xuất của đơn vị xây lắp là toàn bộ về chi phí lao động sống và lao động vật hóa phát sinh trong quá trình sản xuất và cấu thành nên...

Các loại sổ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Căn cứ theo Điều 5, Thông tư 107/2017/TT-BTC quy định cụ thể về sổ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp: Mỗi đơn vị kế toán chỉ sử dụng một hệ thống sổ...

Nguyên tắc, yêu cầu lập và trình bày báo cáo quyết toán trong đơn...

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 6, Thông tư 107/2017/TT-BTC quy định về Báo cáo quyết toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp: 1. Đối tượng lập báo cáo quyết toán Đơn vị hành chính,...

Các quy định về mở sổ kế toán và ghi sổ kế toán trong...

Căn cứ theo Điều 5, Thông tư 107/2017/TT-BTC quy định cụ thể về sổ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp: 1. Mở sổ kế toán a) Nguyên tắc mở sổ kế toán Sổ kế...

Quy định về khóa sổ kế toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp

Căn cứ theo Điều 5, Thông tư 107/2017/TT-BTC quy định cụ thể về sổ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp: Khóa sổ kế toán là việc cộng sổ để tính ra tổng...

Sửa chữa sổ kế toán đối với đơn vị Hành chính sự nghiệp

Căn cứ theo Điều 5, Thông tư 107/2017/TT-BTC quy định cụ thể về Sổ kế toán và quy định tại Điều 27 Luật kế toán 2015, chi tiết việc sửa chữa sổ kế toán...

Kế toán tiền mặt tại quỹ trong đơn vị Hành chính sự nghiệp

1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản 111- Tiền mặt dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt của đơn vị, bao gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ. Chỉ phản ánh vào...

Kế toán phải thu nội bộ tại đơn vị hành chính sự nghiệp

Bài viết dưới đây chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nguyên tắc kế toán và phương pháp hạch toán TK 136- Phải thu nội bộ tại các đơn vị hành chính sự...

Bài Viết Liên Quan