HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG, THỦY LỢI

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông,...

Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi mới nhất về giao dịch điện tử trong lĩnh...

Ngày 20/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh...

Công văn 4268/TCT-KK năm 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu

Căn cứ các quy định tại: - Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã...

Công văn 6576/TCHQ-TXNK năm 2019 về kiểm tra thông quan và nộp thuế bổ...

1. Đối với kiến nghị về kiểm tra sau thông quan và nộp thuế bổ sung: - Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 18 Luật Hải quan 2014: “2. Người khai hải quan là chủ...

Thông báo đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư...

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó có thay đổi bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng...

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN 2019

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-KTNN ngày 03/11/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành...

Chính sách thuế đối với hóa đơn điện tử mới nhất

Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 820/TCT-DNL ngày 13/3/2017 của Tổng cục Thuế và công văn số 3501/TCT-CS ngày 04/09/2019 của Tổng cục thuế hướng dẫn về hóa đơn điện tử. 1. Về chữ ký của người mua...

Cách hạch toán tiền truy thu thuế – phạt nộp chậm thuế

Hướng dẫn cách hạch toán tiền truy thu thuế và phạt nộp chậm thuế Cách hạch toán tiền thuế truy thu thêm Phản ánh thuế TNDN phải nộp ghi: Nợ TK 8211 - Chi phí thuế...
Thuế GTGT đối với hoạt động vận chuyển cung cấp cho Doanh nghiệp chế xuất

Cách xác định kê khai thuế GTGT khấu trừ hay trực tiếp

Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Theo điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định phương pháp Khấu trừ thuế GTGT Phương pháp khấu trừ áp dụng đối với DN...

Cách xác định kê khai thuế GTGT theo Quý hay Tháng

Đối tượng kê khai thuế GTGT theo Quý Theo điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định: Đối tượng khai thuế GTGT theo quý cụ thể như sau: Nếu DN đang hoạt động: Khai thuế theo quý...

Bài Viết Liên Quan