Cách hạch toán tỷ giá doanh thu hàng xuất khẩu

a) Trường hợp xuất hàng trước thanh toán sau:

  • Nếu KH trả tiền cùng ngày hoàn thành thủ tục hải quan

Nợ các TK 111(1112), 112(1122)…(tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch)

Có các TK 511 ( tỉ giá thực tế tại ngày giao dịch)

  • Nếu KH trả tiền sau ngày hoàn thành thủ tục hải quan

Nợ TK 131 (tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch)

Có các TK 511 ( tỉ giá thực tế tại ngày giao dịch)

Khi nhận được tiền 

Hạch toán chênh lệch tỷ giá ( nếu lỗ tỷ giá)

Nợ các TK 111(1112), 112(1122)(tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch)

Nợ TK 635- Chi phí tài chính (lỗ tỉ giá hối đoái)

Có 131- tỷ giá ghi sổ kế toán

Nếu lãi tỷ giá:

Nợ các TK 111(1112), 112(1122)(tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch)

Có 131 ( tỷ giá ghi sổ kế toán)

Có TK 515 -Doanh thu hoạt động tài chính

b) Trường hợp nhận trước tiền của khách hàng

-Khi nhận trước tiền hàng

Nợ các TK 111(1112), 112(1122) (theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước)

Có 131 – Phải thu của khách hàng

-Khi xuất hàng ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước:

Nợ TK 131 -Phải thu của khách hàng

Có các TK 511