Doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy. Căn cứ theo “Khoản 3 Điều 7 Thông Tư 32/2011/TT-BTC”. Doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) nhưng phải đảm bảo quá trình đăng ký sử dụng đúng theo quy định của pháp luật.

Thông tư 32 về hóa đơn điện tử:

“Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đối với mỗi lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tổ chức kinh doanh chỉ sử dụng một (01) hình thức hóa đơn. Cụ thể nếu tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì không dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đó; nếu sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in; nếu sử dụng hóa đơn đặt in thì không sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in.”

Như vậy, theo căn cứ trên thì bạn hoàn toàn có quyền sử dụng hóa đơn bán hàng bằng giấy và hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, với mỗi hình thức bạn phải khai báo với cơ quan thuế về hình thức sử dụng hóa đơn điện tử.

Chú ý:

  • Với 1 đơn hàng cụ thể: Nếu sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in (ngược lại, nếu sử dụng hóa đơn đặt in thì không sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in).
  • Với các đơn hàng, dịch vụ khác nhau: có thể sử dụng song song cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử.