Hỏi: Doanh nghiệp có cần phải nộp bảo hiểm bắt buộc cho người lao động trong thời gian thử việc hay không?

Đáp:

  • Hiện pháp luật Việt Nam về lao động không có quy định cụ thể về việc doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp bảo hiểm bắt buộc cho người lao động trong thời gian thử việc hay không. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào sự khác biết trong quy định về nội dung hợp đồng lao động chính thức và nội dung hợp đồng lao động thử việc, ta có thể thấy: Trong hợp đồng chính thức, yêu cầu có nội dung về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế còn trong hợp đồng thử việc thì không yêu cầu nội dung đó.
  • Từ đó, ta có thể suy ra rằng: Theo quy định của pháp luật hiện hành về lao động, doanh nghiệp không cần phải nộp bảo hiểm bắt buộc cho người lao động trong thời gian thử việc.
  • Doanh nghiệp cần lưu ý, tuy không cần phải nộp bảo hiểm cho người lao động trong thời gian thử việc, nhưng Luật lao động có quy định nội dung sau:

Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định”.

  • Như vậy, doanh nghiệp có nghĩa vụ chi trả thêm cho người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định trong trường hợp thử việc.