Đánh Giá Bài Viết

Hỏi: Để tăng hoặc giảm vốn đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện những thủ tục nào?

Đáp:

Đối với từng dự án đầu tư khác nhau, thủ tục thay đổi vốn đầu tư cũng theo những cách thức khác nhau.

 1. Thủ tục thay đổi vốn đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư, bao gồm các tài liệu:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư tính đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư;
 • Giải trình, cung cấp các tài liệu liên quan tới việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư (trường hợp cơ quan đăng ký đầu tư yêu cầu giải trình, cung cấp thêm tài liệu);
 1. Thủ tục thay đổi vốn đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
 • Trường hợp điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dao động dưới 10% tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án thì thủ tục điều chỉnh tương tự như thủ tục điều chỉnh vốn đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.
 • Trường hợp điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dao động trên 10% tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh như sau:
  • Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ điều chỉnh bao gồm các tài liệu như sau:
   • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
   • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư tính đến thời điểm điều chỉnh;
   • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư;
   • Giải trình, cung cấp các tài liệu liên quan tới việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư (trường hợp cơ quan đăng ký đầu tư yêu cầu giải trình, cung cấp thêm tài liệu).
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh.
  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến về nội dung điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của mình;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư;
  • Căn cứ văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 1. Thủ tục thay đổi vốn đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ:
 • Trường hợp điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dao động dưới 10% tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án thì thủ tục điều chỉnh tương tự như thủ tục điều chỉnh vốn đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.
 • Trường hợp điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dao động trên 10% tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh như sau:
  • Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ điều chỉnh bao gồm các tài liệu như sau:
   • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
   • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư tính đến thời điểm điều chỉnh;
   • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư;
   • Giải trình, cung cấp các tài liệu liên quan tới việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư (trường hợp cơ quan đăng ký đầu tư yêu cầu giải trình, cung cấp thêm tài liệu).
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để lấy ý kiến về các nội dung điều chỉnh;
  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, Bộ kế hoạch đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cho ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình;
  • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Cơ quan đăng ký đầu tư;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.