Ngày 20 tháng 11 năm 2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 7599/TCHQ-TXNK, trong đó tổng hợp các vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc thực hiện Luật thuế xuất nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn.

Các nội dung vướng mắc được giải đáp trong Công văn này bao gồm:

 • Thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ, thuế bảo vệ môi trường;
 • Thuế suất;
 • Thời hạn nộp thuế, bảo lãnh, đặt cọc số tiền thuế phải nộp;
 • Về miễn thuế quà biếu quà tặng;
 • Về miễn thuế đối với hàng hóa gia công;
 • Về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu;
 • Về miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định;
 • Về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của đối tượng ưu đãi đầu tư;
 • Về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan;
 • Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại;
 • Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng;
 • Miễn thuế đối với hàng hóa XK, NK theo điều ước quốc tế;
 • Giảm thuế;
 • Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế;
 • Hồ sơ, thủ tục miễn thuế khi làm thủ tục hải quan;
 • Về xử lý tiền thuế nộp thừa;
 • Về hoàn thuế;
 • Về thực hiện thao tác, xử lý trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử;
 • Các kiến nghị khác