Đánh Giá Bài Viết

Câu hỏi: Có các loại hợp đồng PPP nào?

Đáp: 

Hiện tại có các loại hợp đồng PPP như: BOT, BTO, BT, BOO, BTL, BLT, O&M.

  • Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT): là hợp đồng PPP trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng. Được thực hiện theo các giai đoạn: Nhà đầu tư xây dựng => kinh doanh trong một thời gian nhát định (thỏa thuận giữa cơ quan nhà nước và nhà đầu tư) => chuyển giao lại cho cơ quan nhà nước.
  • Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO): là hợp đồng PPP dùng để xây dựng kết cấu hạ tầng. Được thực hiện qua các giai đoạn: Nhà đầu tư xây dựng => chuyển giao cho cơ quan nhà nước và sau đó được quyền kinh doanh trong một thời hạn nhất định
  • Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT): Là hợp đồng PPP để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng. Nhà đầu tư sau khi xây dựng xong sẽ chuyển giao cho cơ quan nhà nước và được thanh toán bằng quỹ đất để thực hiện công trình khác.
  • Hợp đồng xây dựng – sở hữu – kinh doanh (BOO): Nhà đầu tư xây dựng xong, được quyền sở hữu và kinh doanh trong một thời gian nhất định.
  • Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – thuê dịch vụ (BTL): Nhà đầu tư xây dựng công trình sau đó chuyển giao cho cơ quan nhà nước và được quyền kinh doanh trên cơ sở vận hành và khai thác công trình đó trong một thời hạn nhất định, cơ quan nhà nước thuê dịch vụ và thanh toán cho nhà đầu tư.
  • Hợp đồng xây dựng – thuê dịch vụ – chuyển giao (BLT): Nhà đầu tư xây dựng công trình => được quyền khai thác kinh doanh trên công trình đó, cơ quan nhà nước thuê dịch vụ và thanh toán cho nhà đầu tư => Hết thời hạn dịch vụ, nhà đầu tư chuyển giao công trình cho cơ quan nhà nước.
  • Hợp đồng kinh doanh và quản lý (O&M): là hợp đồng kí kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để kinh doanh toàn bộ hoặc một phần công trình trong một thời hạn nhất định.

Xem thêm: Trình tự thực hiện hợp đồng PPP như thế nào?