Câu hỏi: Có các loại hợp đồng lao động nào theo quy định của pháp luật Việt Nam?

Đáp:

Hiện nay theo Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 và Nghị định số 05/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao Động, có quy định gồm các loại hợp đồng lao động sau:

 1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn:
 • Là hợp đồng lao động mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn phải được xác lập dưới hình thức văn bản.
 • Người lao động giao kết hợp đồng không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, nhưng phải thông báo cho người sử dụng lao động trước ít nhất 45 ngày.
 • Ngược lại, người sử dụng lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp này vẫn phải báo trước cho người lao động 45 ngày.
 1. Hợp đồng lao động xác định thời hạn:
 • Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 đến 36 tháng.
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn phải được xác lập dưới hình thức văn bản.
 • Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký hợp đồng lao động mới, nếu không ký hợp đồng mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
 • Trường hợp hai bên ký hợp đồng mới, vẫn là hợp đồng không xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một lần, nếu sau đó người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
 • Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn, người lao động phải báo trước ít nhất 30 ngày cho người sử dụng lao động.
 • Ngược lại, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động cũng phải báo trước 30 ngày cho người lao động.
 1. Hợp đồng lao động xác định mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng:
 • Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng phải xác lập dưới hình thức văn bản. Ngoại trừ hợp đồng có thời hạn dưới 3 tháng thì có thể xác lập bằng lời nói.
 • Khi hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Nếu không ký hợp đồng mới thì hợp đồng này tự động chuyển thành hợp đồng lao động có xác định thời hạnh với thời hạn là 24 tháng.
 • Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.
 • Người lao động làm việc theo hợp đồng mùa vụ thì không phải thử việc.
 • Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động phải báo trước cho người lao động trước ít nhất 03 ngày làm việc. Người sử dụng lao động cũng phải báo trước cho người lao động trước ít nhất 03 ngày khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.