Trả lời đề nghị xem xét miễn thuế đối với sản phẩm xuất khu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Về chính sách thuế đối với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì các trường hợp miễn thuế đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; từ Điều 5 đến Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP trong đó trường hợp miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, không có trường hợp miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu của các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/9/2016.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp mặt hàng xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu của Công ty kể từ ngày 01/9/2016 thuộc Phụ lục I Danh mục mặt hàng chịu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ thì không được miễn thuế xuất khẩu.

 

Nguồn: Thư viện pháp luật / Công văn số 4897/TCHQ-TXNK