Theo điều 12 đến điều 24 Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định về Chương trình và Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ cụ thể như sau:

 1. Hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn phí truy cập thông tin trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ do Bộ kế hoạch và đầu tư quản lý và trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2. Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn trên cổng thông tin điện tử quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ để lựa chọn tư vấn viên hoặc tổ chức tư vấn và dịch vụ tư vấn phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn tại cơ quan tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hồ sơ tư vấn là điều kiện để cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xem xét cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hồ sơ bao gồm :

 • Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa theo mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định 39.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Biên bản thỏa thuận dịch vụ tư vấn giữa doanh nghiệp và tư vấn viên hoặc Tổ chức Tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn (nhưng không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành) thuộc mạng lưới tư vấn viên.

 • Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% giá trị Hợp đồng tư vấn nhưng không quá 3 triệu đồng một năm
 • Doanh nghiệp nhỏ được giảm tối đa 30% giá trị Hợp Đồng tư vấn nhưng không quá 10 triệu đồng một năm
 • Doanh nghiệp vừa được giảm tối đa 10% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 10 triệu đồng một năm
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi trị được miễn, giảm phí tư vấn theo quy định tại Chương 5 của Nghị định này

Mạng lưới tư vấn viên

 • Mạng lưới tư vấn viên được xây dựng bao gồm tư vấn viên đã và đang hoạt động theo quy định pháp luật chuyên ngành và tư vấn viên hình thành mới đảm bảo nguyên tắc: Đối với cá nhân tư vấn phải đạt trình độ chuyên môn nghiệp vụ kinh nghiệm công tác trình độ đào tạo phù hợp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với của tổ chức phải đảm bảo các nguyên tắc thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Hồ sơ đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên: Đối với trường hợp cá nhân tư vấn, Hồ sơ bao gồm sơ yếu lý lịch bằng đào tạo, hồ sơ kinh nghiệm, các văn bản giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền cấp đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; đối với trường hợp tư vấn: giấy phép thành lập hồ sơ kinh nghiệm, hồ sơ của các cá nhân tư vấn tổ chức và các văn bản giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền cấp đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 • Tư vấn viên học tổ chức tư vấn nộp hồ sơ quy định tại điểm b khoản này với đơn vị đầu mối thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao tổ chức hoạt động mạng lưới tư vấn viên để được công nhận vào mạng lưới tư vấn viên và công bố trên trang thông tin điện tử của mình trong thời hạn 10 ngày làm việc.