1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo Quý

Theo điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định: Đối tượng khai thuế GTGT theo quý cụ thể như sau:

Nếu DN đang hoạt động:

Khai thuế theo quý áp dụng áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống

Nếu DN mới thành lập:

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý.

Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

2. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng

Những DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề lớn hơn 50 tỉ đồng thì kê khai thuế GTGT theo tháng

3. Cách xác định tổng doanh thu

Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý

-Doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch

-Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc

4. Chu kì kê khai theo tháng, quý

Thời kì khai thuế theo quý:

Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kì 3 năm.