Đánh Giá Bài Viết

Có 2 phương pháp tính thuế nhà thầu nước ngoài là: phương pháp kê khai và phương pháp trực tiếp

+ Phương pháp kê khai: Áp dụng cho các nhà thầu nếu đủ đáp ứng với các điều kiện sau

  1. Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam
  2. Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu
  3. Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng kí thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế

Phương pháp này thì thực hiện kê khai và tính thuế như doanh nghiệp Việt Nam bình thường

+ Phương pháp trực tiếp: Áp dụng cho các nhà thầu không đáp ứng các điều kiện trên

Phương pháp này cách tính thuế nhà thầu như sau

  1. Cách tính thuế GTGT nhà thầu:

 

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỉ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

 

Lưu ý: Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ thuộc nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT không được khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào để thực hiện hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ

  1. Cách tính thuế TNDN nhà thầu:

 

Số thuế TNDN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỉ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

 

  1. Thuế TNDN đối với khoản tiền bồi thường thu được từ bên đối tác vi phạm hợp đồng đối với khoản thu bồi thường lớn hơn giá trị thiệt hại, có thu nhập chịu thuế:

Đối với khoản thu nhập từ tiền bồi thường thiệt hại thu được, nhà thầu nước ngoài được lựa chọn khai nộp thuế TNDN theo tỉ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế hoặc trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí với thuế suất là thuế suất phổ thông.