Hóa đơn GTGT như thế nào là hợp pháp, hợp lệ, hợp lý?. Cách nhận biết hóa đơn hợp pháp, bất hợp pháp, tội sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

  1. Thế nào là hóa đơn hợp pháp, bất hợp pháp

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc:

– Lập khống chế hóa đơn

– Cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

– Cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc hạch toán vốn ngân sách

– Lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc

– Lập hóa đơn với nội dung sai lệch giữa các liên

– Dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa dịch vụ khác.

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng:

-Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký tự hóa đơn

-Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư 39, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành

-Hóa đơn hết giá trị sử dụng là: Hóa đơn đã làm thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa hoặc các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Như vậy, hóa đơn hợp pháp là:

-Không nằm trong quy định về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nêu trên

-Nếu là hóa đơn GTGT phải thông báo phát hành trước khi sử dụng

-Nếu là hóa đơn bán hàng phải mua ở cục thuế, chi cục thuế

2. Thế nào là hóa đơn hợp lệ

Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ GTGT đầu vào đối với trường hợp:

-Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT

-Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán

-Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua

-Hóa đơn , chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống

-Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế hàng hóa, dịch vụ mua, bán, trao đổi.

Như vậy: Hóa đơn hợp lệ phải được viết đúng theo các nguyên tắc quy định tại Thông tư số 39 như:

-Phải ghi đầy đủ bắt buộc các nội dung trên hóa đơn,tên, địa chỉ, mã số thuế người mua- người bán.

-Tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ, thành tiền ghi bằng số và chữ

-Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán, ngày tháng năm lập hóa đơn

3. Thế nào là Hóa đơn hợp lý

-Khi nói đến hóa đơn hợp lý là nói đến chi phí hợp lý. Chi phí có hóa đơn hơp lệ, hợp pháp chưa đủ mà nó còn phải hợp lý

Nghĩa là nội dung trên hóa đơn phải đúng, phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh và có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN bên bán.