Hướng dẫn cách hạch toán tiền truy thu thuế và phạt nộp chậm thuế

  1. Cách hạch toán tiền thuế truy thu thêm

Phản ánh thuế TNDN phải nộp ghi:

Nợ TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành

Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước ghi

Nợ TK 3334 –  Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có các TK 111,112

Phản ánh thuế GTGT phải nộp bổ sung ghi

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

Khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước ghi

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

Có các TK 111,112

2. Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế

Phản ánh số tiền phạt nộp chậm ghi

Nợ TK 811- Chi phí khác

Có TK 3339- Phí, lệ phí và cá khoản phải nộp khác

Khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước ghi

Nợ TK 3339- Phí, lệ phí và cá khoản phải nộp khác

Có các TK 111,112