Ngày 25 tháng 12 năm 2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 8382/TCHQ-GSQL về việc tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đưa ra các lưu ý về thủ tục hải quan đối với mặt hàng áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, cũng như các lưu ý khi xem xét chấp nhận C/O, bao gồm các nội dung liên quan đến:

  • Khai báo nộp C/O trên tờ khai hải quan;
  • Thể thức C/O;
  • Thông tin khai báo trên C/O;
  • Chứng từ vận tải và chứng từ chứng minh đảm bảo tính nguyên trạng về xuất xứ

Trường hợp có nghi vấn liên quan đến tính hợp lệ của C/O, các thông tin khai báo C/O hay xuất xứ thực tế của hàng hóa nhập khẩu, trong thời gian chờ kết quả xác minh của Tổng cục Hải quan, hàng hóa nhập khẩu không được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt mà áp dụng theo mức thuế suất ưu đãi MFN.