Theo thông tư 39/2014/TT-BTC và 119/2014/TT-BTC quy định các loại hóa đơn trong doanh nghiệp hiện nay gồm: Hóa đơn giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàng, tem, vé, thẻ,..

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Các loại hóa đơn hiện nay gồm:

a) Hóa đơn giá trị gia tăng: là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

  • Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa
  • Hoạt động vận tải quốc tế
  • Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp coi như xuất khẩu

b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây

  • Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu
  • Tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”

c) Hóa đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm

d) Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng,…Hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan

CHÚ Ý:

– Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý là các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn.