Bản tin tháng 10 – 2019

Điểm tin   •  Hồ sơ hoàn thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập •  Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp •  Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất...

Công văn 6576/TCHQ-TXNK năm 2019 về kiểm tra thông quan và nộp thuế bổ...

1. Đối với kiến nghị về kiểm tra sau thông quan và nộp thuế bổ sung: - Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 18 Luật Hải quan 2014: “2. Người khai hải quan là chủ...

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất...

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3352/TCT-KK trả lời vướng mắc liên quan đến chứng từ thanh toán qua ngân hàng liên quan đến khấu trừ,...
Các phương pháp tính giá hàng tồn kho

Điểm khác nhau giữa Thông tư 48/2019/TT-BTC và Thông tư 228/2009/TT-BTC

  Vào ngày 08 tháng 8 năm 2019, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 48/2019/TT-BTC, hướng dẫn về việc trích lập và các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất...

Bản tin tháng 7 – 2019

Điểm tin •  Phí phát sinh từ hợp đồng tín dụng nước ngoài •  Điều kiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi khi chưa đến hạn thanh toán •  Xử lý thuế đối với phế...

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU “THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI,...

ăn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Công văn về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Ngày 23/04/2019, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 6547/CT-TT&HT về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Nội dung cụ thể như sau: Trường hợp Công ty đã hoàn thành nghĩa...

Công văn quyết toán thuế TNCN Hà Nội

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 128/TT-BTC ngày 05/9/2014, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015; Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính...

Chi phí đối với người lao động nước ngoài không được cấp giấy phép...

Tại Điều 169, Điều 171 và Điều 172 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 quy định về điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt...

Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.8 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và một số nội dung phát sinh      Tổng cục Thuế thông báo nâng...

Bài Viết Liên Quan