Nghĩa vụ thuế nhà thầu khi sử dụng kho ngoại quan tại Việt Nam

Ngày 30 tháng 09 năm 2019, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ ban hành công văn số 5756/CT-TTHT hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với tổ chức, các nhân nước ngoài kinh doanh...

Những điểm mới trong Luật quản lý Thuế 2019

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Quốc hội đã thông qua Luật quản lý thuế 38/2019/QH14, quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Luật...

Bản tin tháng 10 – 2019

Điểm tin   •  Hồ sơ hoàn thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập •  Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp •  Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất...

Công văn 4268/TCT-KK năm 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu

Căn cứ các quy định tại: - Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã...

Công văn 6576/TCHQ-TXNK năm 2019 về kiểm tra thông quan và nộp thuế bổ...

1. Đối với kiến nghị về kiểm tra sau thông quan và nộp thuế bổ sung: - Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 18 Luật Hải quan 2014: “2. Người khai hải quan là chủ...

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất...

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3352/TCT-KK trả lời vướng mắc liên quan đến chứng từ thanh toán qua ngân hàng liên quan đến khấu trừ,...

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 02 tháng 08 năm 2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3042/TCT-CS hướng dẫn về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Theo đó, Về nguyên tắc doanh nghiệp...

Hồ sơ hoàn thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập

Ngày 16 tháng 7 năm 2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2813/TCT-DNNCN giải đáp vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá...

Bản tin tháng 9 – 2019

Điểm tin •  Xuất hóa đơn GTGT đối với tài sản đảm bảo bàn giao cho tổ chức tín dụng •  Chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng, lắp đặt...
Các phương pháp tính giá hàng tồn kho

Điểm khác nhau giữa Thông tư 48/2019/TT-BTC và Thông tư 228/2009/TT-BTC

  Vào ngày 08 tháng 8 năm 2019, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 48/2019/TT-BTC, hướng dẫn về việc trích lập và các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất...

Bài Viết Liên Quan