Những công việc Nhân sự, Kế toán cần thực hiện trong tháng 7/2019

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 06/2019 Thời hạn: Trước ngày 03/7/2019 Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 Trong trường hợp doanh...

Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm của loại hình sản xuất...

Ngày 22 tháng 5 năm 2019, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 5845/BTC-TCHQ giải đáp vướng mắc xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm tạo ra từ quá trình sản...

Điều kiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi khi chưa đến hạn...

Ngày 13 tháng 3 năm 2019, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 811/TCT-DNL hướng dẫn về trích lập dự phòng khoản tổn thất đã trở thành khoản nợ khó đòi. Trường hợp nợ...

Phí phát sinh từ hợp đồng tín dụng nước ngoài

Ngày 13 tháng 2 năm 2019, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 474/TCT-HTQT hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với khoản phí phát sinh từ hợp đồng tín dụng nước ngoài. Trường hợp...

Những công việc Nhân sự, Kế toán cần thực hiện trong tháng 7/2019

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 06/2019 - Thời hạn: Trước ngày 03/7/2019 - Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 Trong trường hợp doanh nghiệp có...

Chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động sau ngày Nghị định...

Ngày 27 tháng 02 năm 2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cục quan hệ lao động và tiền lương ban hành công văn số 113/QHLĐTL-CSLĐ về chi trả trợ cấp...

Xác định thời gian làm việc thực tế của người lao động khi tính...

Trả lời công văn số 4166/VPCP-ĐMDN ngày 16/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc nêu tại trích yếu, Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội có ý kiến...

Chương Trình Đào Tạo Trực Tuyến Không Tính Phí Của Crowe Vietnam

Kính gởi anh/chị, Crowe Vietnam hiện đang xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến không tính phí dành cho những người phụ trách các công việc liên quan đến kế toán, thuế, tài chính và kiểm toán nhằm...

Chính sách thuế đối với khoản tiền lương của chủ Công ty TNHH một...

Ngày 22 tháng 04 năm 2019, Tổng Cục Thuế ban hành công văn số 1590/TCT-DNNCN về chính sách thuế đối với khoản tiền lương của chủ Công ty TNHH một thành viên (do một...

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU “THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI,...

ăn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Bài Viết Liên Quan

Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa phi mậu...

Hàng hóa phi mậu dịch là gì? Hàng hóa phi mậu dịch là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại Bao gồm: Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam;...