Điểm tin

  • Ưu đãi thuế đối với dự án mở rộng sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

•  Thuế nhà thầu đối với thu nhập từ bản quyền

•  DN hạch toán kế toán bằng ngoại tệ chuyển lỗ khi tính thuế TNDN cần lưu ý

•  Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

•  Giá công nghệ chuyển giao giữa các bên liên kết

•  Miễn thuế nhập khẩu

Chi Tiết: https://www.crowe.com/vn/vi-vn/news/monthly-newsletter-august-2019?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ban_tin_cap_nhat_thang_8_nam_2019&utm_term=2019-09-06