Điểm tin

•  Phí phát sinh từ hợp đồng tín dụng nước ngoài

•  Điều kiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi khi chưa đến hạn thanh toán

•  Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm của loại hình sản xuất xuất khẩu

•  Ngày lập và ký duyệt trên hóa đơn điện tử

•  Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với cá nhân làm việc ở văn phòng đại diện tại Việt Nam

Chi Tiết: https://www.crowe.com/vn/vi-vn/news/monthly-newsletter-july-2019